برنامه ویژه وضعیت خانواده های کارگری در ایران

0
366برنامه ویژه وضعیت خانواده های کارگری در ایران
در این برنامه مینو همتی در گفتگوئی با فعال کارگری بهرنگ زندی پیرامون مسائلی که خانواده های کارگری و بخصوص زنان و کودکان در ایران را تحت تاثیر قرار میدهد بررسی میشود.
این برنامه از کانال یک ماهواره بسوی ایران، خاورمیانه، اروپا و آمریکای شمالی پخش گردید.

RahaiZan TV Producer interviews labor activist Behrang Zandi about the situation of working families in Iran. This program was broadcast to Iran, Middle East, Europe and North America via Channel One Satellite TV in Farsi