زنان سرخ پوش مریوان

0
289Women in Red in Marivan Kurdistan of Iran.
Mino Hemati Interviews Jamil Khoanche Zar in regards to protest in Marivan.

زنان سرخ پوش مریوان و رویاروئی با نیروهای انتظامی رژیم اسلامی
گفتگوی مینو همتی با جمیل خوانچه زر