رهائی زن در راهپیمائی روز جهانی زن در گوتنبرگ سوئد

0
266گزارشی از فعالین رهائی زن در راهپیمائی های 8 مارس روز جهانی زن در شهر گوتنبرگ سوئد. این گزارشات در برنامه رهائی زن از کانال یک بتاریخ 22 و 23 مارس 2013 بسمت ایران، خاورمیانه، اروپا و آمریکای شمالی پخش گردید.

RahaiZan members in March 8th International Women’s Day celebration, in Gothenburg Sweden. This reportage has been broadcast from Rahaizan program via Channel One Satellite TV towards Iran, Middle East, Europe and North America, on March 22 and 23rd 2013.