گفتگو با مهدی یکی از شهود دادگاه نمادین لاهه

0
241گفتگو با مهدی یکی از شهود دادگاه نمادین لاهه
RahaiZan TV ; Mino Hemati interviews Mehdi in regards to his testimony in symbolic trail of Islamic Regime in Lahe by IranTribunal.