زلزله آذربایجان و وقاحت رژیم در بازداشت یاریگران جوان

0
260After Azerbaijan Earth Quake, Volunteer Rescuers Were Detained by Islamic Regime of Iran.
پس از زلزله دلخراش آذربایجان و بیتوجهی رژیم اسلامی به جان زیرآوارماندگان توام شد با ضرب و شتم و بازداشت جوانان یاریگر
شراره رضائی در گفتگو با مینو همتی به ابعاد گوناگون این واقعه ناگوار میپردازد این برنامه در تاریخ هفتم سپتامبر 2012 بسوی ایران پخش گردید