گفتگو با فعالین سیاسی متحصن در مرکز شهر استکهلم

0
248مینو همتی با فعالین سیاسی متحصن در مرکز شهر استکهلم گفتگو میکند و متحصنین هر یک دلایل خود را برای شرکت در این آکسیون اعتراضی بازگو میکنند. متحصنین هفته ها در این چادر در مرکز شهر استکهلم با مردم سوئد به گفتگو و افشاگری مشغول بوده اند.

RahaiZan TV program anchor/ producer Mino Hemati interviews, political activist in central Stockholm protest against human rights violation in Iran.