نمایش سنگسار توسط متحصنین در مرکز شهر استکهلم

0
280نمایش سنگسار توسط متحصنین در مرکز شهر استکهلم
Protesters in Stockholm perform a Stoning Play to show the brutality of Islamic Regime in Iran.