گزارش تصویری از گردهمائی اعتراضی به قتلهای ناموسی

0
382گزارش تصویری از گردهمائی اعتراضی به قتلهای ناموسی ؛کانون رهائی زن گوتنبرگ سوئد
با سپاس از سالار کرداری برای تهیه و ارسال گزارش
A RahaiZan TV reportage from protest rally condemning honor killing. RahaiZan Gothenburg Chapter. This reportage was broadcasted towards Iran, greater Middle East, Europe, North America and Asia via Channel One Satellite TV