شعار نویسی کنید؛ زندانی سیاسی آزاد باید گردد

0
319زندانی سیاسی آزاد باید گردد
به کمتر از آزادی و برابری رضایت نمیدهیم
نخستین گام تحقق رهائی زن برچیدن قوانین مذهبی است
RahaiZan.TV Free All Political Prisoner in Iran.