مبارزه با خشونت عليه زنان – رهائي زن در شهر گوتنبرگ

0
271قسمت دوم
کنفرانس بمناسبت هفته مبارزه با خشونت عليه زنان – رهائي زن در شهر گوتنبرگ
گزارش اين کنفرانس از طريق برنامه رهائي زن از کانال يک ماهواره به سوي ايران و ديگر نقاط پخش گرديد