به استقبال اول مه Mino Hemati Interviews Azad Zamani 1st of May

0
220به استقبال اول مه روزجهاني کارگر در گفتگوئي با آزاد زماني يکي از سازماندگان مراسمهاي اول مه در ايران
Mino hemati interviews Azad Zamani about his experience organizing May 1st rallies in Iran.