زندان و شکنجه پاسخ سرپيچي از جاسوسي – قسمت سوم

0
340زندان و شکنجه پاسخ سرپيچي از جاسوسي براي رژيم اسلامي- قسمت سوم، گفتگوي ويژه مينو همتي با پخشان همسر سعدي علي پناه
پخشان همسر سعدي علي پناه و چهار فرزندانش در مقابل دفتر کميسارياي عالي پناهندگان سازمان ملل در اربيل چادر زده اند تا از گزند جاسوسان و تروريستهاي رژيم اسلامي در امان باشد تا زمانيکه به کشور ثالث منتقل شوند

Mino Hemati interviews Pakhshan, about their security situation in Kurdistan of Iraq and UNHCR’s lack of respond to their request to be moved to a third country to be safe from Islamic regime’s agents.