مبارزه زنان کماکان رژيم را به چالش ميطلبد March-8-1357 Tehran

0
292

اولين تظاهرات ٨ مارس پس از روي کارآمدن اسلاميون پاسخ محکمي بود به فرامين ضد زن خميني، که زنان در روزجهاني زن به رژيم زن ستيز اسلامي دادند و مبارزه زنان کماکان رژيم را به چالش ميطلبد
http://www.facebook.com/MinoHemati.RahaiZan.TV