کارنامه حکومت اسلامي در نقض حقوق بشر

0
244کارنامه حکومت اسلامي در نقض حقوق بشر در سال ٢٠١٠، قسمت اول گفتگوي مينو همتي با آزاد زماني دبير انجمن دفاع از زندانيان سياسي و حقوق بشر ايران
RahaiZan TV Mino Hemati interviews Azad Zamani secretary of Association of Defense of Political prisoners and Human Rights in Iran. Part1: Islamic Regime’s 2010 Human Rights Violation record in Iran.