نامه فرزاد کمانگر خطاب به مادرش از زندان اوين

0
432

Farzad Kamangar’s Letter from prison read by Mino Hemati in RahaiZan TV Program broadcasted from Channel One Satellite Persian TV.
نامه فرزاد کمانگر خطاب به مادرش از زندان اوين توسط مينوهمتي براي بينندگان برنامه تلويزيوني رهائي زن قرائت و از کانال يک ماهواره در سراسر ايران و جهان پخش گرديد