با سپاس از عارف و اسفنديار منفردزاده عزيز Bezan Atash Ba Sedaye Aref for Rahai Zan بزن آتش

0
353

بزن آتش
با سپاس از عارف و اسفنديار منفردزاده عزيز براي آفريدن اين اثر و تقديم کردن آن به جنبش رهائي زن در ايران

مينو همتي
Thanks to Aref and Esfadiar Monfaredzadeh for dedicating this performance to Emanicipation of Women in Iran.
Mino Hemati
http://www.facebook.com/MinoHemati.RahaiZan.TV