Friday, December 10, 2021

Collective Action Seminar Nov 25 to Dec 10 برنامه های شانزده روزه اقدام مشترک بمناسبت روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان

 

بیانیه ۲۶ تشکل مستقل زنان ایرانی به مناسبت ۲۵ نوامبر


تفاوت خشم و خشونتحجاب زیر ذره بین
آزار جنسی - بخش اول


آزار جنسی - بخش دوم

ویدیوی گیس بریده
ساخته شده توسط کمپین توقف قتل های ناموسی


داستان كوتاه "گندم"
کودک همسری و ازدواج های اجباری از موارد بارز خشونت به زنان است
خشونت‌ های پنهاناشکال متفاوت خشونت


سلامتی خشونت و ایدزخشونت بر زنان در افغانستاننمایش سپیدار
زنان سرپرست خانوار آسیب ها ، چالش ها و راهکار هانقش آموزش و پرورش در کاهش خشونت علیه زنان
خشونت اقتصادیمسئله جنگ و تبعات آن بر سه کشور ایران- عراق و افغانستانخشونت هايی كه ريشه در دگرباش ستیزی دارند


روز پایانیبترس از من
No comments:

Post a Comment